Szatymaz Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a tanyán élő, vagy egyéb okból hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítése érdekében.

1. Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló gyermekek, fiatalok közneveléshez való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése. Hosszabb távon a fiatalok helyi identitástudatának kialakítása, a községhez való kötődésének erősítése. A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, a hátrányosító tényezőket kompenzáljuk, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése).
Az ösztöndíj pályázat kiírására az EFOP-3.9.2-16-2017-00006 számú projekt keretében kerül sor.
 
2. Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be azok a személyek (vagy kiskorú esetén azok törvényes képviselője), akik:
általános iskolai vagy középiskolai teljes idejű (nappali tagozatos), általános iskolai, középiskolai, és alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben folytatják tanulmányaikat,
– Szatymaz község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkeznek és egyéb szociális jellegű ösztöndíjban nem részesülnek, –        a pályázat benyújtásának határnapjaként megjelölt napig 10. életévüket már igen, de 20. életévüket még nem töltik be,
– a pályázó pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredményének kerekítés nélküli számtani átlaga:
a.   általános iskolai tanulmányokat folytató esetében 4,51 feletti,
b.   szakiskolai tanulmányokat folytató pályázó esetében a szakmai tantárgyakból 3,51 feletti,
c.   gimnáziumi tanulmányokat folytató pályázó esetében 4,00 feletti legyen.
– az alábbi szempontok valamelyike szerint hátrányos helyzetűnek minősülnek: A pályázat szempontjából hátrányos helyzetűek különösen azok minősülnek, akik az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak az alábbi területek legalábbegyikében(ezt kérjük a mellékelt önéletrajzban szíveskedjenek részletezni):
a) a család alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága, rossz lakókörülményei, alacsony egy főre jutó jövedelme,
b) munkaerő-piaci elhelyezkedésében akadályozott valamilyen diszkrimináció miatt (pl. romák, megváltozott munkaképességűek, nők),
c)  vidékies térség lakója, külterületen (pl. tanyán, zártkertes ingatlanban) élő gyermekek, fiatalok.  
 
3. A pályázatokat írásban kell benyújtani 2019. február 28. napjáig:
személyesen a beadási határidő utolsó napján 16.00 óráig a Szatymazi Polgármesteri Hivatal 9. sz. szobájába, vagy
postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére: 6763 Szatymaz, Kossuth Lajos utca 30. (levélben történő benyújtás esetén a benyújtási határidő megtartottnak akkor minősül, ha a postai feladás legkésőbbi dátuma a pályázat határidejének utolsó napja).
A hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosított – a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltéig, azt követően hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség, azokat a pályázatokat a Képviselő-testület Humán Bizottsága érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
4. A pályázatot az alábbi sorrendben kell összeállítani:
 edlap + Lista a csatolt mellékletekről:
Pályázati adatlap
Mellékletek
Kötelező mellékletek
a.   a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
b.   16. életévét betöltött pályázó esetén a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
c.   a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,
d.  osztályfőnökének vagy az iskola igazgatójának igazolását az igazolatlan hiányzásról,
e.   a pályázó által kézzel írt, legalább 1000, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű önéletrajzot, bemutatkozást, amely tartalmazza a pályázó körülményeinek bemutatását, szakmai elképzeléseit, az esetlegesen végzett tudományos, kutatói munka, tudományos diákköri tagság, közösségi szerepvállalás bemutatását (általános iskolás diákok esetében a tanulmányi és sporteseményeken elért eredményeket).
Többletpontot igazoló mellékletek:
– árva, félárva pályázó esetén halotti anyakönyvi kivonat
– orvosi igazolás, ha a pályázó tartósan beteg, vagy fogyatékos
– orvosi igazolás, ha a pályázó családtagja beteg, vagy fogyatékos
– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata,
– család jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről,
– a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolását, amennyiben a pályázó családtagja munkanélküli,
– művészeti, tanulmányi és sport tevékenységet igazoló eredmény dokumentumát,
– önkéntes, közösségi munkavégzés esetén az iskola igazolását.
 
5. Az ösztöndíjban egy tanulmányi félévben részesülők száma a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig kerül megállapításra.
 
6. A beérkező pályázatokat átruházott hatáskörben Szatymaz Község Képviselő-testületének Humán Bizottsága bírálja el. Az ösztöndíjpályázat elbírálása az alábbi szempontok alapján történik: –   hátrányos helyzet, –  tanulmányi eredmény, – közösségi szerepvállalás, –  kiemelkedő sport, vagy más kiemelkedő tanulmányi (vagy tanulmányi versenyen elért) eredmény.   Döntést követő tizenöt napon belül minden pályázó értesítést kap a kérelmének támogatásáról vagy elutasításáról. Az eredmény nyilvánosan elérhető lesz a község honlapján, és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján is.
 
7. Az ösztöndíjban részesülő pályázó köteles: tanulói jogviszonya folyamatos fenntartásával a pályázat benyújtásakor megjelölt intézményben megszakítás nélkül végezni, a pályázati adatlapon megjelölt adatainak esetleges változásáról az önkormányzatot 8 napon belül értesíteni.   Az a pályázó, aki a fenti kötelezettségeinek, vagy az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, a folyósított ösztöndíj összegét a jegybanki alapkamattal növelten köteles az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül visszafizetni.   A pályázó a pályázatok benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a benyújtott pályázatában megjelölt személyes adatait a pályázatot értékelő, a döntést előkészítő és döntéshozó személyek megismerjék, a pályázattal kapcsolatos feladataik ellátása során kezeljék, valamint azt, hogy ösztöndíj elnyerése esetén nevüket és az ösztöndíj összegét az önkormányzat nyilvánosságra hozza.
 
A pályázati adatlap (valamint fedlap és segédlet) elérhető a Polgármesteri Hivatal 9. szobájában, vagy az alábbi linkekről letölthető.