Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot ír ki a településen lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók részére.

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó

 • Szatymaz községben állandó lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik;
 • magyar állampolgár;
 • közoktatási intézmény nappali tagozatának 7–13. évfolyamán tanul;
 • a pályázat benyújtásakor 12. életévét már betöltötte, de a 20. életévét még nem;
 • nincs igazolatlan hiányzása;
 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi osztályzatainak átlaga:
  • általános iskolás tanuló esetében: 4,80 vagy feletti,
  • középiskolás tanuló esetében: 4,70 vagy feletti
  • tanulmányi átlag számításánál a magatartás és szorgalom jegyek kivételével valamennyi, osztályzattal minősített tantárgy számít; az átlagot két tizedes pontossággal kell számolni, kerekítés nélkül.

A pályázat elbírálásánál további pontokat jelent

 • a pályázat benyújtását megelőző tanévben nemzetközi, országos, megyei és városi tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen elért helyezés;
 • államilag elismert nyelvvizsga;
 • hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet.

Az ösztöndíj havi összege

 • általános iskolai tanulmányokat folytató, illetve középiskolai tanulmányait kezdő tanulók esetében legfeljebb havi 5.000 Ft;
 • középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében legfeljebb havi 10.000 Ft.

Az ösztöndíj összege 10 hónapra (egy tanulmányi évre) szól, de ugyanazon diák részére több egymást követő tanulmányi évben is adományozható. A megállapított ösztöndíjat egy összegben utalják.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani:

 • személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban;
 • postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.).

Csatolandó mellékletek

 • pályázati adatlap;
 • a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata;
 • életévét betöltött pályázó esetén a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentum eredeti példánya;
 • a tanulmányi eredményt tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata;
 • többletpontot igazoló dokumentumok:
  • művészeti, tanulmányi és sportversenyek előző tanévben elért eredményeit igazoló dokumentum;
  • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata;
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, akinek pályázata formailag vagy tartalmilag érvénytelen, pályázata határidőn túl érkezett be, valamint más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló:

 • magántanulóként folytatja tanulmányait;
 • tanuló jogviszonya megszűnik vagy szünetel;
 • tartósan külföldre távozik, vagy
 • Szatymazi lakó-, vagy tartózkodási helye megszűnik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 10.

A pályázó a pályázat elbírálásáról 2023. augusztus 31. napjáig írásbeli értesítést kap.

A pályázati adatlap  ide kattintva letölthető, illetve kérhető a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Szanka Csilla szociális és igazgatási ügyintézőnél személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy a (62) 583-560/20-as telefonszámon lehet.