Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot ír ki a településen lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók részére.

Pályázat benyújtásának feltétele:

 • a pályázó Szatymaz községben állandó lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezzen,
 • magyar állampolgárság,
 • közoktatási intézmény nappali tagozatának 7-13. évfolyamán tanuljon,
 • a pályázat benyújtásakor a 12. életévét már betöltötte, de a 20. életévét még nem töltötte be,
 • nincs igazolatlan hiányzása,
 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi osztályzatainak átlaga:
  • általános iskolás tanuló esetében: 4,80 vagy feletti,
  • középiskolás tanuló esetében: 4,70 vagy feletti.

(tanulmányi átlag számításánál a magatartás és szorgalom jegyek kivételével valamennyi, osztályzattal minősített tantárgy számít. Az átlagot két tizedes pontossággal kell számolni kerekítés nélkül)

A pályázat elbírálásánál további pontokat jelent:

 • nemzetközi, országos, megyei és városi tanulmányi, művészeti vagy sport versenyen a pályázat benyújtását megelőző tanévben elért helyezés,
 • államilag elismert nyelvvizsga,
 • hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet.

 Ösztöndíj havi összege:

 • általános iskolai tanulmányokat folytató, illetve középiskolai tanulmányait kezdő tanulók esetében legfeljebb havi 10.000.- Ft
 • középiskolai tanulmányokat folytató tanulók esetében legfeljebb havi 20.000.- Ft.

Az ösztöndíj összege 10 hónapra (egy tanulmányi évre) szól. A megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra. Az ösztöndíj ugyanazon diák részére több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatot írásban, egy példányban kell benyújtani:

 • személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban,
 • postai úton a Szatymazi Polgármesteri Hivatal címére (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.)

 Csatolandó mellékletek:

 • a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata,
 • életévét betöltött pályázó esetén a pályázó tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
 • a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány – ennek hiányában más dokumentum – másolata,
 • többletpontot igazoló dokumentumok:
  • művészeti, tanulmányi és sport versenyek előző tanévben elért eredményeit igazoló dokumentuma,
  • államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány,
  • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat másolata.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, akinek pályázata formailag vagy tartalmilag érvénytelen, pályázata határidőn túl érkezett be, valamint más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj tanév közben visszavonható, ha a tanuló:

 • magántanulóként folytatja tanulmányait,
 • tanuló jogviszonya megszűnt, vagy szünetel,
 • tartósan külföldre távozik, vagy
 • Szatymazi lakó,- vagy tartózkodási helye megszűnik.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 10.

A pályázat elbírálásáról a pályázó 2024. augusztus 31. napjáig írásbeli értesítést kap.

A pályázati dokumentum letöltése. (a Polgármesteri Hivatalban személyesen is kérhető).

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Szanka Csilla szociális és igazgatási ügyintézőnél személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy a 62/583-560/20-a telefonszámon lehet.