229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. §
(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista
a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót (PP 80. oldal),
b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
(A beiratkozásra meghatározott idő az Oktatási Hivatal által megállapított időintervallumban. Osztályok száma: 12, Csoportok száma: 135)
c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
(Nem releváns.)
d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
(A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: Az intézmény tanévvégi beszámolója az intézmény rendelkezésére bocsátott szempontsor alapján elkészült.
Az intézmény törvényes működési feltételei, alapdokumentumai, szabályzatai naprakészek, legitimek.
Az intézmény adatkezelése az alkalmazottak és az intézmény tanulói vonatkozásában jogszabálynak megfelelően történik. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek az intézményben adottak és megfelelőek.
Bukások: 1 fő
Kitűnő tanulók száma: 49 fő
Az intézmény tanulói kiváló eredményeket értek el az országos és megyei versenyeken angol nyelvből, rajzpályázatokon. népdaléneklési versenyen, Diákolimpián, matematika-, történelem-, Hungarikumversenyen.
Pályázati eredmények: Határtalanul pályázat-2.578.170 Ft; Szent István témahét: 120.000 Ft; az Önkormányzat TOP 3.2.1.-15 iskolafelújítási pályázat – 97,5 millió Ft.
Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályoknak és a törvényességi szempontoknak megfelel. Az erről szóló beszámoló határidőre és a jogszabályoknak előírt formában elkészült.
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként annak működését, szakmai irányítását, gazdálkodását az intézményvezető szakszerűen és eredményesen végzi.)
e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét (SZMSZ 10. oldal), éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait (Munkaterv 19. oldaltól),
f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
(Nem történt pedagógiai-szakmai ellenőrzés.)
g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza
a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
(A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:
2018. október 01-jei adatok alapján: Évfolyamismétlők száma: 2 fő Magántanulók száma: 6 fő
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 1 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 1 fő
SNI-s tanulók száma: 38 fő BTM-N-es tanulók száma: 29 fő GYVT-s tanulók száma: 34 fő
Más településről bejáró tanulók száma: 24 fő
Lemorzsolódás veszélyeztetett tanulók száma: 12 fő – 2017/18. tanévvégi adat alapján.)
e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit,
f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait (PP 113. oldaltól),
h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét (PP 75.oldaltól, Házirend 24. oldaltól),
i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.