Az alapító neve:   Barna Károly, Veres Tiborné

Az alapítvány neve: „Szatymazi általános iskolás gyermekekért „ Alapítvány
Székhelye: 6763 Szatymaz, Rózsa u.7.
Adószám: 19038838-1-06

Számlavezető pénzintézet:  3A Takarékszövetkezet, Szatymaz
Számlaszám: 57100010-15372497

Az alapítvány ügyvezető szerve:
A kuratórium elnöke: Pölösné Rovó Zsanett
A kuratórium további tagjai: Barna Károlyné, Nagymihály Tünde Éva, Marótiné Kónya Andrea Zsuzsanna, Salánkiné Gera Márta

Az alapítvány célja:

A szatymazi általános iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak tevékenységük ellátásához nyújtandó segítség, támogatás.
Az alapítvány tevékenysége:

 • A kiemelkedő képességű gyermekek jutalmazása, valamint pályázatokon való részvételük elősegítése.
 • Az iskolában folyó nevelő- oktató munka feltételeinek javítása, tárgyi és taneszközökkel való ellátásának bővítése, táborozások szervezése.
 • Az iskola karbantartásához, felújításához támogatás nyújtása.
 • Az alapkészségek eredményesebb fejlesztését szolgáló programok támogatása.
 • A tanulók tanulmányi és sportversenyeken való részvételének segítése, nevezési, utazási költségek fedezése.
 • A tanórán kívüli szabadidős és sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának elősegítése.
 • A tanulmányi és sporttevékenységeken eredményesen szereplő tanulók, tanárok jutalmazása.
 • Iskolai rendezvények támogatása.
 • Az iskolában tanító pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása.
 • Egészséges életmódra nevelés támogatása.
 • Minden olyan közös cél támogatása, amely az iskola tanulóinak és tanárainak közös érdekét szolgálja.

 

Az alapítvány jellege:
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy, bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerint vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozták létre az alapítók.

 

Az alapítványi vagyon felhasználása:
Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapító vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

 Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

 Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

 Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatásának felhasználásról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.